Velkommen til Ejby IF

Kommende Arrangementer


Referat ekstraordinær generalforsamling 20. September 2018 – Ejby Gymnastik

1. Valg af Dirigent: Sten Mikkelsen

2. Christina fra bestyrelsen fremlægger problematikken. Bestyrelsens samarbejde er brudt sammen. Flere fra bestyrelsen har trukket sig i utide. Situationen lige nu er, at kasseren Max Hvornum trækker sig fra bestyrelsen.

3. Valghandlingen: Christina fremlægger et bud på en ny bestyrelse:

Formand: Mia Søderlund

Kassere: Jeanna Brendstrup

Sekretær: Christina Sterlet

Bestyrelsesmedlem i 2 år: Simone Drøscher

Bestyrelsesmedlem i 1 år: Simone Holst

Suppleant: Gunnhild Jonsdottir Have

Suppleant: Pia Brandt Danborg

Referant: Jan Hørdum Søderlund

 
 
 
 
Referat fra generalforsamlingen mandag den 26. februar 2018


Referat af generalforsamling i EjbyGymnastik


Mandag d. 26. februar

Fremmøde fra bestyrelsen: Mia Søderlund, Max Hvornum og Christina Sterlet. Endvidere deltog Torsten fra Ejby Idrætsforenings hovedbestyrelse.

Fremmøde af trænere: Hanne Olesen, Lene Drøscher, og Susanne

Referent: Christina Sterlet

      1) Valg af dirigent: Hanne Olesen blev valgt til dirigent og bød herefter velkommen og bekræftede at generelforsamlingen var rettidigt offentliggjort.

      2) Formandens beretning: Formanden takker for et godt år og er glad for at være en del af EjbyGymnastik. Der er i denne sæson 225 aktive gymnaster. Formanden fortæller om bestyrelsens arbejde gennem det sidste år hvor vi har:

      · Lavet aftale med Ejby skole om fælles konto for at sikre indkøb af nye redskaber. Hver part indbetaler årligt 5000 kr til dette formål.

      · Vi har haft fokus på det at være frivillig, hvad det bidrager til i lokalsamfundet samt hvad det betyder for den enkelte at være en del af dette. I den forbindelse har vi haft besøg af en repræsentant fra GYMDanmark som bl.a. har resulteret i at vi er blevet opmærksomme på at ”den gode historie” om EjbyGymnastik er vigtig at få formidlet ud til lokalsamfundet. Med den gode historie følger forhåbentligt flere frivillige der ønsker at deltage aktivt i EjbyGymnastik.

      · Fået to nye frivillige trænere til henholdsvis Krudtuglerne og teoristerne som står klar til at tage over i den kommende sæson

Formanden afsluttede sin beretning med et eventyr der fortæller om EjbyGymnastik og udviklingen igennem tiden.

Beretningen godkendes af de fremmødte.

      3) Fremlæggelse af afdelingens regnskab 2017: Regnskabet blev fremlagt ved kasser Max

Hvornum og herefter godkendt af de fremmødte.

      4) Oplæg til budgettet 2018 : Oplægget blev gennemgået ved kasser Max Hvornum. Bestyrelsen har efter mødet med trænerne besluttet at afskaffe godtgørelser til hjælpetrænere og sætte det årlige beløb til de ansvarlige trænere ned til 3350 kr. Dette valg er truffet med henblik på at de giver mulighed for lidt mere luft i budgettet til fx. sociale arrangementer, kurser og træner tøj. Endvidere afskaffes timesedlerne for at lette administrationsarbejdet.

Budgettet for 2018 blev herefter godkendt af de fremmødte.

      5) Indkomne forslag: Ingen

      6) Valg af afdelingens bestyrelsesmedlemmer: Formanden Mia Søderlund er på valg i 2019 og forsætter derfor uændret indtil da. Kasser Max Hvornum blev valgt til at sidde to år mere på posten og Christina Sterlet blev valgt ind som bestyrelses medlem for de næste to år

      7) Valg af to suppleanter: Da ingen af de øvrige fremmødte ønskede at tiltræde disse blev der givet bemyndigelse til at bestyrelsen sikrer at udpege to suppleanter.

      8) Eventuelt:

      · Thorsten påpegede at vi i afdelingen skal være opmærksomme på at vi ikke er en selvstændig forening men en afdeling under Ejby IF. Dette er vigtigt i forhold til samarbejdet med Køge Kommune

      · Thorsten gjorde opmærksom på at børneattester kun skal indhentes på nye trænere og bestyrelsesmedlemmer. Hvis den enkelte i en periode træder ud af afdelingen og senere bliver aktiv igen skal der indhentes ny attest. Dette er dog ikke tilfældet ved barsel

      · Der blev fra formandens side stillet spørgsmålstegn ved om afdelingen lever op til de skærpede krav mht. håndtering af personfølsomme data. Bestyrelsen undersøger om der bør foreligge procedurer for håndteringen af disse og kontakter endvidere klubmodul for at sikre at der herfra er taget de nødvendige forholdsregler.

Dirigenten takkede til slut for god ro og orden.

Godkendelse af referat:

Dirigent Hanne Olesen:

Referent: Christina Sterlet:

Hovedsponsorer

Få de seneste opdateringer med på vores Facebook side.